22. juni 2024

Årsmøteprotokoll 2022

Referat fra Årsmøte 28.02.2022
Åpning: Ragnar åpnet årsmøte ved å ønske velkommen.

1. Godkjenne stemmeberettigede: 11 personer: Gunnar Isene, Øystein Spigseth, Frank E.
Hegerstrøm, Trym Hegerstrøm, Torstein Fyhri, Bjørn Christiansen, Roy Arne Syversrud, Tor
Arne Haraldsen, Tor Amundsen, Konrad Czajka og Ragnar Johnsen.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden: Godkjent

3. Velge møteleder, referent samt 2 til og underskrive protokoll: Som møteleder og
referent ble Ragnar Johnsen valgt. Til å undersktrive ble Frank Hegerstrøm og Bjørn Oskar
Christiansen valgt.

4. Behandle idrettslagets årsberetninger: Godkjent med 1 korrigering.

5. Behandle regnskap i revidert stand: Regnskap og revisjon godkjent.

6. Behandle budsjett 2022: Kommentar: det legges opp til 1 sett klubbtøy til alle aktive
med behov for nytt/mer tøy. For tillitsvalgte dekkes utgifter i forbindese med utførelse av
tillitsvervet. Dette vil medføre ubalanse i budsjett.

7. Innkomne forslag: Det er ingen innkomne forslag.

8. Fastsette medlemskontingent: kr 200,- kr 300,-: Kontingenter videreføres uforandret.

9 Valg:
Leder: Ragnar Johnsen gjenvalg 1 år
Nestleder: Simen Roterud ny 2 år
Styremedlem: Roy Syversrud ny 2 år
Styremedlem: Konrad Czajka ny 2 år
Styremedlem: Øystein Spigseth 1 år
Styremedlem: Anneth Wenger ikke på valg 1 år
Varamedlemmer: Frank E Hegerstrøm Tor Arne Haraldsen
Kontrollutvalg: Torstein Fyhri og Geir Skjolden

Til å representere i overordnede organisasjoner ble Ragnar Johnsen valgt.

Valgkomite:
Leder: Tor A mundsen
Medlemmer: Bjørn O. Christiansen og Tor Arne Haraldsen

Annen oppgavefordeling:
Ragnar Johnsen innehar kassereransvar, søknader og rapportering samt materialforvalter.
Representanter til årsmøte i Nes Ski-og Sykkelanlegg: Øystein Spigseth, Ragnar Johnsen,
Tor Amundsen og Roy Arne Andersen.

Nes Cup ansvarlige: Kristian Baarstad, Gunnar Isene og Petter Knutsen.
Ansvarlig for region og nasjonalt rundbaneritt: Roy Arne Andersen og Ragnar Johnsen
Bindeledd mot styret i anlegget: Roy Arne Andersen
Gruppe sosiale tiltak: leder Ragnar Johnsen ++++
Trener/oppmenn: Tor Arne Haraldsen, Konrad Czajka med Konrad som ansvarlig for
trenere. I tillegg kan Roy Arne Syversrud være oppmann og medtrener.

Ragnar takket for tilliten til å fortsette 1 nytt år og avsluttet årsmøte ved å takke
avtroppende tillitsvalgte for innsatsen. Samtidig som nye ønskes velkommen og lykke til
med oppgaver i 2022.

Last ned dokument